۱۳۹۰ اسفند ۱۲, جمعه

به من رای دَحید. من تابه رَحبر و ولی فَغیح حَصطَم


طَبلیقاط انطِخاباطی من

به من رای دحید. من تابه رَحبر و ولی فَغیح حَصطَم
 به من رای دحید. من دُکطرای خود را از آکثفورط گرفته‌ام
به من رای دحید. من خیابان‌حا را آثفالط خاحم کرد
به من رای دحید. من نماظم را اول وغط می‌خانم
به من رای دحید. من در مَجلص از هَغ شوما دفا می‌کونم
به من رای دحید. من از فتنع‌گران و انهرافی‌حا متنفرم
به من رای دحید. من به نماظ جومه می‌روم
به من رای دحید. صاندیص حم می دحم
تو را به خودا انتخاباط را تهریم نکونید