۱۳۹۰ خرداد ۲, دوشنبه

حجازی عاشق مردم بود: خانواده‌اش را تنها نمی‌گذاریم


ناصر حجازی از جنس دیگری بود. او صدای مردمش شد. با خفقان کنار نیامد. او عاشق مردم و عاشق وطن‌ بود. او متعلق به همه است. اگر صدایی بلند ‌کرد برای زجری و مصیبتی است که می‌دید مردمش و جامعه‌اش دست‌ بگریبان آن هستند.ناصر نازنین ما ایستاد و به ‌ما درس ایستادگی و مقاومت داد. در هیچ دوره‌ای از زندگی، سرخم نکرد و شرافتمندانه زیست. اگر اطلاعیه‌ای از سوی دست‌اندر‌کاران جنبش، برای شرکت در مراسمش صادر شد که چه بهتر، اما بهر حال ما بی‌شمار در تمامی مراسمش شرکت خواهیم کرد، تا تسلایی باشیم برای دل دردمند خانواده‌اش

روحش شاد و راهش پر رهرو باد