۱۳۹۰ اسفند ۲۷, شنبه

تصویر دو قطعه تمبر قدیمی به مناسبت نوروز: دوستان نازنین فرا رسیدن بهار مبارک


 
تصویر دو قطعه تمبر قدیمی به مناسبت نوروز: یکی نوروز ۱۳۴۴ و دیگری نوروز ۱۳۴۹
فرارسیدن بهار بر تمامی نازنینانی که نوروز ۱۳۹۱ را گرامی می‌دارند مبارک
با آرزوی پیروزی برای ملت بزرگ ایران - آذرک

۱۳۹۰ اسفند ۱۲, جمعه

به من رای دَحید. من تابه رَحبر و ولی فَغیح حَصطَم


طَبلیقاط انطِخاباطی من

به من رای دحید. من تابه رَحبر و ولی فَغیح حَصطَم
 به من رای دحید. من دُکطرای خود را از آکثفورط گرفته‌ام
به من رای دحید. من خیابان‌حا را آثفالط خاحم کرد
به من رای دحید. من نماظم را اول وغط می‌خانم
به من رای دحید. من در مَجلص از هَغ شوما دفا می‌کونم
به من رای دحید. من از فتنع‌گران و انهرافی‌حا متنفرم
به من رای دحید. من به نماظ جومه می‌روم
به من رای دحید. صاندیص حم می دحم
تو را به خودا انتخاباط را تهریم نکونید