۱۳۹۰ مرداد ۲۱, جمعه

مثلث ریق: این سه تن، دارند ملت مظلوم و دردمند سوریه را قصابی می کنند

از راست: محمود احمدی‌نژاد - بشار اسد - سید حسن نصرالله

این سه تن کسانی هستند که نوکر‌صفتانه، هر چه اربابشان بگوید، آنرا به‌مورد اجرا می‌گذارند. این سه تن دستشان به خون مردم منطقه آلوده است. آین سه تن نمی‌گذارند که آب خوش از گلوی مردم منطقه پایین رود. این سه تن کسانی هستند که در عوام‌فریبی استادند. این سه تن دستشان در یک کاسه است و تاثر‌برانگیز آنکه از طریق علی خامنه‌ای، ثروت ملت ایران را چپاول کرده یا به‌باد فنا داده‌اند. این سه تن طرفدار آشوب و جنگند. دُم این سه تن به‌هم وصل است، با رفتن یکی از این سه‌تن، دوتای دیگر نیز رفتنی هستند. انتظار می‌رود، این سه تن، پس از پیروزی مردم بر خودکامگی، و با حکم دادگاه جنایت علیه بشریت،  خیلی زود باید  ریق لعنت را سرکشند