۱۳۹۰ مرداد ۲۳, یکشنبه

عکس تقلبی فارس نیوز از کشوری غیر انگلیسی زبان با عنوان سركوب گسترده قيام مردمی توسط پلیس انگلیس


به تابلو «ایست» توجه کنید
باید
STOP
باشد به جای
PARE

بنابراین کشورِ در عکس، انگلستان نیست و فارس نیوز دارد به مردم دروغ می‌گوید

تصویر زیر بیانگر وجود عکس در سایت فارس نیوز است