۱۳۹۰ شهریور ۲, چهارشنبه

توانا بود هر که دانا بود: پس چرا تو ایران، هرآنکه نادان‌تر است، در راس اموربوده وهرغلطی می‌خواهد می‌کند؟

وقتی می‌گوییم که در کشور ما، ارزش‌ها واژگونه شده است، کلی باید بازخواست پس بدهیم. نمونه بارز آن همین شعر استادِ سخن، حکیم ابوالقاسم فردوسی است که می‌فرماید: «توانا بود هر که دانا بود».  پس چرا تو ایران هر که داناست، دستش بسته است و ناتوان از انجام کاری در جهت مردم و هر آنکه نادان‌تر است، قدرتی به‌هم زده است و جزو توانگران محسوب می‌شود و در راس امور است و هر غلطی می‌خواهد می کند